Objednávky vykonané v pracovné dni do 11:30 do obeda expedujeme ešte v ten deň.

Obchodné podmienky

 

Informácie o cenách poštovného a spôsoboch dopravy nájdete tu

 

Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti:
IMPRE CZ s.r.o.,
so sídlom: Václavská 237/6, Brno, PSČ 603 00
IČ: 04636830,
zapísané v obchodnom registri Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka č. 91127 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetové adrese www.nano-concept.sk

 

(ďalej len „predávajúci“)

kontaktné údaje:
e-mail: info@nano-concept.sk
telefón: +421 944 275 125

 

Článok I.
Základné ustanovenie

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“)  sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
  len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.nano-concept.sk (ďalej len „internetový obchod").
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Znenie predmetných obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.


Článok II.
Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.
 7. Užívateľ bude informovaný o zmenách na jeho účte.Článok III.
Informácie o tovare a cenách

 1. Webové rozhranie distančného internetového obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju a to vrátane informácií o tovar, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru, popisu, vlastnosti charakteru, povahy tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Výrobcom tovaru ponúkaného na webovom rozhraní obchod je prevažne nemecká spoločnosť NanoConcept. NanoConcept® je registrovaná značka firmy HobutecGmbH / IndustriegebietNord / Donaustr. 44 / 63452 Hanau.
 3. Veľká časť tovaru ponúkaná predávajúcim je na báze nanotechnológie. Informácie o vlastnostiach uvedené pri jednotlivom tovare poskytnuté na webovom rozhraní obchodu zodpovedajú našim momentálnym znalostiam a skúsenostiam v súlade s naším najlepším vedomím. Zmeny v rámci technického vývoja a podnikovej inovácie sú vyhradené. Kupujúci má právo za asistencie kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcie, činnosti alebo možnosti využitia produktov.
 4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

Článok IV.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Proces uzatvorenia individuálnej kúpnej zmluvy distančným spôsobom medzi kupujúcim a predávajúcim je tvorený tromi fázami a to:
  • I. Spracovanie objednávky kupujúcim a jej zaslanie predávajúcemu (viď článok IV. odst. 4 týchto obchodných podmienok),
  • II. Správa predávajúceho kupujúcemu ohľadom doručenia jeho objednávky = obdŕžanie objednávky (viď článok IV. odst. 6 týchto obchodných podmienok),
  • III. Akceptácia = prijatie ponuky kupujúceho predávajúcim a správa o odoslaní tovaru v súlade s objednávkou (viď článok IV. odst. 8 týchto obchodných podmienok),
 3.  Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
  • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
  • špecifikácií, za akým účelom chce kupujúci ním objednaný tovar použiť v prípadne na aký materiál, vec a pod.
  • objednávaného tovaru,
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“), a spojené s jej riadnou aplikáciou (nanášaním),
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
 5. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 6. Okamžite po obdŕžaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdŕžaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho vo formáte pdf, vzor kúpnej zmluvy vo formáte pdf., formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy vo formáte pdf. a reklamačný formulár vo formáte pdf.
 7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 8. Kupujúcim odoslaná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy pre predávajúceho a samotná distančná kúpna zmluva je uzatvorená okamžikom doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s konkrétnou objednávkou kupujúceho kupujúcemu, tj. predávajúci oznámi kupujúcemu jeho súhlas s ponukou kupujúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“).
 9. V prípade, že kupujúci v objednávke uvedie, že tovar chce použiť účelom, ktorý je pre tovar nehodný tj. nezlučiteľný s vlastnosťami, charakterom, povahou a účelom tovaru, alebo pokiaľ tovar bude chcieť použiť na nevhodný materiál, vec či iný tovar, je vždy povinný vykonať skúšku podľa článku VII. týchto obchodných podmienok a môže byť o tom aj predávajúcim poučený.
 10.  Kupujúci týmto berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť každú kúpnu zmluvu, tj. akceptovať každú objednávku kupujúceho. A to najmä s kupujúcimi, ktorí už skôr porušili uzatvorené kúpne zmluvy (vrátane obchodných podmienok). Predávajúci nebude akceptovať objednávku kupujúceho, pokiaľ v nej kupujúci uvedie, že tovar chce použiť účelom, ktorý je pre tovar nevhodný tj. nezlučiteľným s vlastnosťami, charakterom, povahou a účelom tovaru, alebo pokiaľ tovar bude chcieť použiť na nevhodný materiál, vec či iný tovar.
 11.  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonický hovor) si hradí kupujúci sám.
 12. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdŕžaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

Článok V.
Kúpna cena tovaru a Platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č 2300910574/2010, resp. IBAN: CZ0720100000002900910578, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený spoločnosťou Fio banka (ďalej len „účet predávajúceho“);
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GOPAY,
  • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
  • v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho na adrese (v hlavičke obchodných podmienok);
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
 7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 8. Predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru.  Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

Článok VI.
Preprava a dodanie tovaru

 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 4 € (slovom: štyri eura) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4.  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porušení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia zásielky nemôže byť braný ohľad.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
  • Tovar je kupujúcemu doručený:
  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
  • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
  • osobným odberom v prevádzke predávajúceho

Článok VII.
Kontrola, skúška tovaru a použitie

 1. Kupujúci je vždy bez zbytočného odkladu po prevzatí vykonať kontrolu tovaru.
 2. Pre účely odstúpenia od zmluvy hlavne podľa ust. § 1829 občianskeho zákonníka alebo kvôli uplatneniu nárokov z chýb tovaru, je kupujúci povinný, pokiaľ je to s ohľadom na charakter, povahu a vlastnosti tovaru možné, vykonať informačnú skúšku tovaru spočívajúcu v tom, že v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami aplikuje v malom množstve (1 % až 2 % z celkového objemu) zakúpený tovar na ním určenú a v objednávke špecifikovanú vec (iný tovar, materiál) a týmto overí, či má ním zakúpený tovar akosť podľa kúpnej zmluvy, keďže predávajúci nezaručuje rovnakú akosť na všetkých dostupných materiáloch, na ktoré je možné tovar použiť. Predávajúci týmto kupujúceho informuje, že negarantuje ním deklarovanú akosť tovaru na všetkých dostupných a existujúcich materiáloch.
 3. Predávajúci zodpovedá za ním deklarovanú akosť tovaru, jedine pokiaľ bol konkrétny tovar použitý v súlade s priloženým návodom (postupom) na použitie tovaru a jedine pokiaľ jeho aplikáciou (nanášaním) na vec, iný tovar či materiál vykonal odborne zdatný subjekt, predávajúci či osoba zastupujúca predávajúceho alebo kupujúci za asistencie predávajúceho. Týmto ustanovením obchodných podmienok je dohodou zmluvných strán určená akosť tovaru. Náklady s vykonaním hore uvedenej aplikácie (nanášaním) si vždy nesie kupujúci.
 4. Predávajúci zodpovedá za ním deklarovanú akosť tovaru, jedine pokiaľ bol konkrétny tovar použitý na vec, iný tovar či materiál, ktorý kupujúci uviedol vo svojej objednávke podľa článku IV. odst 3 týchto obchodných podmienok. Túto špecifikáciu veci, tovaru, či materiálu podľa článku IV. odst. 3 týchto obchodných podmienok sa konkretizuje dohodou zmluvných strán akosť konkrétneho tovaru.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
  • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene,
  • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je povinný kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronické pošty predávajúceho info@nano-concept.sk, a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VIII. týchto obchodných podmienok.. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v súlade so zákonom sa kúpna zmluva od počiatku ruší.
 7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu, a to nasledujúci spôsobom:
  • kupujúci tovar riadne zabalí (vrátane zabezpečenia častí tovaru náchylných na poškodenie pri preprave) a prinesie k odoslaniu na ľubovoľné výdajne miesto Zásielkovni (zoznam miest kupujúci nájde na internetovej adrese www.zasielkovna.sk/pobocky). Obsluha Zásielkovne na základe kódu pre spätnú zásielku  98043141 vytlačí štítok. Náklady na spätnú zásielku hradí predávajúci.
  • kupujúci tovar riadne zabalí (vrátane zabezpečenia častí tovaru náchylných na poškodenie pri preprave) a zašle na adresu prevádzky predávajúceho.
 8. V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku VIII. odts. 7 týchto obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, hlavne za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný, či je v rovnakom stave v akom ho predávajúci dodal kupujúcemu.
 9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku VIII. odst 8 týchto obchodných podmienok kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar predá alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
 10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný (v rozsahu nutného použitia) a neznečistený ak je to možné s ohľadom na jeho povahu, vlastnosti, charakter a účel použitia. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti bez zbytočného odkladu od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Článok IX.
Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
 3. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 4. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.
 5. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 6. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
  • výmenu za nový tovar,
  • opravu tovaru,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.
 7. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar podstatnú vadu,
  • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  • pri väčšom počte chýb tovaru.
 8. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 9. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 10. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada je po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 11. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 12. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak kupujúci si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 13. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 14. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
 15. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 16. Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého tovar bol zakúpený. Ak kupujúci uplatní právo z vadného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatniť, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 17. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
  • V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

 

Článok X.
Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb (podľa voľby odosielateľa).
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

Článok XI.
Osobné údaje

1.
Základné ustanovenie

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je IMPRE CZ s.r.o. IČ 04636830  so sídlom v Brne (ďalej len: „správca“).


Kontaktné údaje správcu sú           
adresa: Václavská 237/6, Brno, PSČ 603 00
email: info@nano-concept.sk
telefón: +421 944 275 125

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možne priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 • Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy.

3.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

  Účelom spracovania osobných údajov je

  • vyriešenie Vašej objednávky a výkon práv a povinnosti vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi Vami s správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vyriešenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytovanie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
  • Meranie návštevnosti pomocou Google Analytics. Tieto merania zaznamenávajú, ktoré stránky užívateľ na webovej stránke navštívil, odkiaľ sa na stránku dostal, kam z nej odišiel, ktoré pre prehliadanie používa zariadenie, operačný systém či prehliadač, či vyhodnocujúcu účinnosť jednotlivých predajných kanálov. Tieto štatistiky sú úplne anonymné, takže IMPRE CZ s.r.o. nevie, ktorý konkrétny používateľ web navštívil. IMPRE CZ s.r.o. teda nespája získané údaje s akýmikoľvek inými údajmi a spravuje cookies tak, že neumožňujú identifikovať konkrétne osoby.
  • online platby. Na webu nano-concept.sk používa IMPRE CZ s.r.o. platobnú bránu pre poskytovanie on-line platieb, ale IMPRE CZ s.r.o. nemá žiadny prístup k informáciám o účtoch užívateľa a kreditných kartách, ktoré pri platbe zadáva v platobnej bráne. S platobnou bránou zdieľa IMPRE CZ s.r.o. informácie jedine v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie platieb, vykonávaných z webu nano-concept.sk. Pri platbách IMPRE CZ s.r.o. rovnako cez cookies analyzuje výkon rôznych predajných kanálov.
  • zasielanie obchodných informácií emailem.
  • vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Webové stránky www.nano-concept.sk využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

  Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

4.
Doba uchovania údajov

Správca uchováva osobné údaje

   • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   • po dobu, pokiaľ je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácií platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúci služby prevádzkovania webových stránok a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webových stránok,
 • zaisťujúce marketingové služby.
Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách (krajiny mimo EU) sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových / analytických služieb. Všetci príjemcovia osobných údajov z tretích krajín sú na zozname EU–US Privacy Shield framework.

6.
Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výhradne ním poverené osoby .

8.
Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, zaslaním kontaktného formulára s dotazom/ dopytom potvrdzujete, že ste zoznámený /á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Článok XI.
Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

 

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.1.2021

 

Dokumenty na stiahnutie :

Odstúpenie od zmluvy